Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-06-07

1. Kam skirta ši Privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie tai, kaip UAB „Splius“ (toliau – Bendrovė arba mes) renka, naudoja ir saugo Jūsų asmens duomenis. Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes jame pristatome svarbiausią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei saugojimą, kai lankotės mūsų internetinėje svetainėje www.splius.lt (toliau – Internetinė svetainė) ir norite pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugas.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

Privatumo politika įsigalioja iškart po jos paskelbimo Internetinėje svetainėje ir gali būti keičiama periodiškai (be atskiro pranešimo), todėl rekomenduojame reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

2. Kas yra atsakingas už mano asmens duomenų tvarkymą?

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra:

UAB „SPLIUS“
Juridinio asmens kodas: 145221538
Buveinės adresas: Tilžės g. 74, LT-78140 Šiauliai
Tel. numeris: +370 700 12101
El. pašto adresas: info@splius.lt

3. Kokią informaciją apie mane renkate ir kaip ją naudojate?

Asmens duomenis renkame žemiau nurodytiems tikslams įgyvendinti ir juos tvarkome remiantis tokiais pagrindais bei tiek laiko, kiek nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje:

Kokiu tikslu renkate mano asmens duomenis? Kokią informaciją apie mane renkate? Kokiu teisiniu pagrindu remiatės tvarkydami mano asmens duomenis? Kiek laiko saugote mano asmens duomenis?
Teikiant interneto prieigos, televizijos ar viešo fiksuoto telefono ryšio paslaugas Duomenys apie klientą:
·        Vardas, pavardė
·        Asmens kodas/gimimo data
·        Telefono numeris
·        Elektroninio pašto adresas
·        Paslaugų teikimo adresas
·        Savitarnos www.manosplius.lt prisijungimo duomenys (prisijungimo vardas ir pirminis slaptažodis)
·        Užsakymo turinys (užsakoma paslauga, mokėjimo plano rūšis, trumpiausias naudojimosi paslauga laikotarpis, paslaugos teikimo pradžia, paslaugos įdiegimo vietos keitimo adresas (jei taikoma))
·        IP adresas (kai papildomai užsakoma interneto apsaugos paslauga)
·        Mokėjimų informacija (banko sąskaitos numeris, mokėtina suma už paslaugas, suteiktų nuolaidų suma, sąskaitos pateikimo adresas)Duomenys apie įgaliotą asmenį (esant poreikiui):
·        Vardas, pavardė
·        Asmens kodas
Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalimi yra klientas, arba siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1. d. (b) p.)

Turime teisėtą interesą sudaryti, vykdyti sutartį su kita sutarties šalimi, pasitelkiant jos atstovą, t. y. sudarant, vykdant sutartį siekiant su juo susisiekti, jį identifikuoti, pasirašyti dokumentus ir pan. (BDAR 6 str. 1. d. (f) p.)

Šiuo tikslu surikti asmens duomenys saugomi tol, kol galioja sutartis, ir 10 metų po sutarties pasibaigimo
Vertinant Jūsų mokumą ir įsipareigojimų vykdymo riziką (kai perkate įrangą išsimokėtinai) ·        Mokumo vertinimo duomenys (informacija apie Kliento arba suinteresuoto asmens pajamas, esamus/buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, mokumo vertinimo rezultatas, informacija apie sutarties sudarymą arba atsisakymą ją sudaryti) Tvarkyti duomenis būtina, siekiant įvertinti Jūsų galimybes įsigyti įrangą išsimokėtinai bei sudaryti ir vykdyti paslaugų teikimo sutartį (BDAR 6 str. 1. d. (b) p.) Mokumo vertinimo duomenys saugomi tol, kol galioja sutartis ir 10 metų po sutarties įvykdymo arba įsiskolinimo išieškojimo.

Jeigu įvertinus Kliento arba paslaugomis/prekėmis suinteresuoto asmens mokumo riziką, sutartis dėl įrangos pardavimo išsimokėtinai nėra sudaroma, duomenys saugomi 30 mėnesių

Nagrinėjant Jūsų užklausas, skundus ir prašymus ·        Vardas
·        Elektroninio pašto adresas
·        Telefono numeris
·        Jūsų mums siųstos žinutės ir jų priedai
·        Komunikacijos su Jumis istorija (įskaitant jos turinį bei gavimo/pateikimo laiką)
·        Bet kokia kita informacija ar dokumentai, kuriuos mums pateikiate
Turime teisėtą interesą atsakyti į Jūsų užklausas, išnagrinėti Jūsų prašymus ar skundus (BDAR 6 str. 1. d. (f) p.) Šiuo tikslu gauti paprasti elektroniniai laiškai, kuriais teiraujatės teisiškai neįpareigojančios informacijos, yra saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po paskutinio kreipimosi elektroniniu paštu dienos

Kai pateikiate mums skundą, pretenziją ar kitą teisinę reikšmę turintį dokumentą, jį saugome 3 metus

Pokalbių telefonu įrašymas yra vykdomas, siekiant užtikrinti telefonu teikiamų paslaugų ir informavimo kokybę, darbuotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, gynimą, įrodymų surinkimą, skundų nagrinėjimą ·        Kliento telefono numeris
·        Pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas
·        Pokalbių garso duomenys
Turėdami Jūsų faktinį sutikimą, kai Jūs nusprendžiate tęsti pokalbį (BDAR 6 str. 1. d. (a) p.) Šiuo tikslu surinkti įprasti telefono pokalbių įrašai yra saugomi 1 metus nuo pokalbio įrašymo dienos, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau (pavyzdžiui, siekiant ištirti incidentą ar apginti teisinius reikalavimus)

Telefono pokalbių, kurių metu yra sudaroma/pratęsiama/pakeičiama/nutraukiama sutartis su klientu, įrašai yra saugomi tol, kol galioja sutartis ir 10 metų po sutarties pasibaigimo

Vaizdo stebėjimas mūsų klientų aptarnavimo skyriuose yra vykdomas siekiant užtikrinti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu Bendrovės valdomų materialinių išteklių apsaugą ·        Kliento atvaizdas ir garso įrašas filmuotoje medžiagoje Turime teisėtą interesą užtikrinti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu Bendrovės valdomų materialinių išteklių apsaugą (BDAR 6 str. 1. d. (f) p.) Šiuo tikslu surinkti asmens duomenys saugomi 6 mėnesius nuo vaizdo ir garso įrašų užfiksavimo dienos. Jei šie duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, šie duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tik tampa nebereikalingi
Jums lankantis mūsų Internetinėje svetainėje, mes naudojame ir renkame slapukus (angl. Cookies), kadangi siekiame tobulinti internetinę svetainę, užtikrinti jos veikimą, padidinti jos saugumą ir pritaikyti jos turinį bei formą vartotojų poreikiams ·        Jūsų įrenginio IP adresas
·        Naršyklės tipas
·        Naršyklės versija
·        Apsilankymo laikas ir data
·        Internetinėje svetainėje praleistas laikas
·        Kita informacija apie Jūsų veiklą mūsų Internetinėje svetainėje
Turėdami Jūsų sutikimą į Jūsų įrenginį įdiegti slapukus (BDAR 6 str. 1. d. (a) p.) Šių asmens duomenų saugojimo laikotarpiai plačiau aprašyti 7 šios Privatumo politikos dalyje „Slapukai“
Informuojant apie mūsų teikiamas paslaugas ir teiraujantis Jūsų nuomonės apie tai (tiesioginė rinkodara) ·        Elektroninio pašto adresas
·        Telefono numeris
Turėdami Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1. d. (a) p.) Šiuo tikslu surinkti asmens duomenys tvarkomi tol, kol neatšaukiate savo sutikimo arba kol neatsisakote naujienlaiškio prenumeratos
Administruojant mūsų socialinius tinklus (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube) ·        Vardas, pavardė
·        Kontaktinė informacija (jeigu tokią mums pateikiate)
·        Jūsų palikti komentarai po mūsų įrašais
·        Mūsų įrašų pasidalinimai
·        Paspaudimų „patinka“, „sekti“ ir kitų Jūsų reakcijų duomenys (įskaitant informaciją apie tai, kada pradėjote sekti ar pamėgote Splius socialinio tinklo paskyrą)
·        Jūsų nuotrauka
·        Jūsų mums siųstos žinutės su priedais
·        Komunikacijos su mumis istorija (įskaitant žinučių turinį bei jų gavimo/pateikimo laiką)
·        Jūsų palikti atsiliepimai bei įvertinimai
Turėdami Jūsų sutikimą, kurį Jūs duodate prieš pradėdami naudotis konkretaus socialinio tinklo paslaugomis (BDAR 6 str. 1. d. (a) p.) Šiuo tikslu surinkti duomenys saugomi 10 metų po Jūsų aktyvių veiksmų atlikimo mūsų socialinių tinklų paskyrose
Siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus (ginčų sprendimas) bei valdyti ir išieškoti skolas ·        Visa aukščiau paminėta informacija
·        Jums siųsti dokumentai ir jų priedai
·        Procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai ir sprendimai
·        Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius
Turime teisėtą interesą apginti savo teises teisiniuose procesuose (BDAR 6 str. 1. d. (f) p.) Šiuo tikslu gauti asmens duomenys saugomi tol, kol vyksta teisiniai procesai, bet ne ilgiau kaip 3 metus nuo teismo ar valstybės/savivaldybės institucijos sprendimo įsigaliojimo dienos arba visiško teisiškai privalomo sprendimo įvykdymo

    

4. Kokiems tretiesiems asmenims atskleidžiate mano asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekdami tinkamai įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus. Jūsų asmens duomenys tiek, kiek būtina konkrečiai paslaugai atlikti, Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje gali būti perduodami:

 • Subjektams, teikiantiems informacinių technologijų, IT infrastruktūros priežiūros, serverių nuomos, serverių priežiūros, elektroninių ryšių, svetainės administravimo paslaugas;
 • Subjektams, teikiantiems nemokumo rizikos vertinimo paslaugas;
 • Subjektams, teikiantiems pokalbių įrašymo paslaugas;
 • Subjektams, teikiantiems interneto apsaugos paslaugas;
 • Subjektams, teikiantiems mokėjimo operacijų administravimo paslaugas;
 • Subjektams, teikiantiems naujienlaiškių siuntimo paslaugas;
 • Subjektams, teikiantiems apskaitos, audito, reklamos, teisines ir kitas paslaugas;
 • Valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms, kai tai mus įpareigoja teisės aktai.

Jūsų asmens duomenys tiek, kiek būtina konkrečiai paslaugai atlikti, gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijos ribų:

 • Kai su mumis bendraujate socialinių tinklų pagalba, paliekate komentarus po mūsų įrašais, spaudžiate „patinka“, ,,sekti“ ar atliekate panašius veiksmus, turėtumėte pasidomėti konkretaus socialinio tinklo taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis bei susipažinti su jo privatumo politika. Visus asmens duomenis, kuriuos mums perduodate socialinių tinklų pagalba valdo konkretus socialinio tinklo valdytojas (pvz., Facebook arba Instagram (Meta)). Pavyzdžiui, su Meta Platforms privatumo politika galite susipažinti čia;
 • Slapukų pavidalu gaunama informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Daugiau informacijos apie trečiąsias šalis, kurioms perduodame Jūsų duomenis statistiniais ir rinkodaros tikslais, rasite šios Privatumo politikos 7 dalyje „Slapukai“.

5. Kaip Jūs apsaugote mano asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome atsakingai, saugiai ir imamės visų įmanomų bei pagrįstų priemonių, kad apsaugotume juos nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Prieigą prie šių duomenų suteikiame tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje Privatumo politikoje aprašytiems tikslams pasiekti ir imamės atitinkamų saugumo priemonių užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, kai duomenys yra perduodami tretiesiems asmenims. Nepaisant to, nei viena Internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Todėl, nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų tinklalapyje perduodamų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją Jūs prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką, todėl galite ir turite saugoti savo asmens duomenis neatskleisdami asmeninės informacijos, slaptažodžių, nepalikdami įjungtų paskyrų ir panašiai.

6. Kokios yra mano teisės?

Kiekvienas klientas, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės veikloje, turi šias teises:

Teisė Kur įtvirtinta? Kada taikoma?
Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą BDAR 12 – 14 str. Kai duomenų valdytojas tvarko duomenų subjekto asmens duomenis, jis turi imtis aktyvių veiksmų, kad pasidalintų konkrečia informacija apie tai, kokie asmens duomenys yra tvarkomi ir kaip jie yra tvarkomi
Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis BDAR 15 str. Duomenų subjektas turi teisę gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei asmens duomenys yra tvarkomi – teisę susipažinti su asmens duomenimis ir gauti informaciją apie jų tvarkymą
Reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis BDAR 16 str. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis duomenų subjektas nusprendžia, kad jo duomenys yra neteisingi arba netikslūs, jis turi teisę reikalauti ištaisyti, atnaujinti arba papildyti netikslius duomenis
Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) BDAR 17 str. Teisė būti pamirštam privalo būti pagrįsta bent viena iš šių priežasčių:
·        asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslais, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi
·        Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti asmens duomenis
·        Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 str. 1 d. ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Jūsų duomenis
Apriboti duomenų tvarkymą BDAR 18 str. Duomenų tvarkymo apribojimas galimas tik tuomet, kai:
·        asmens duomenys yra netikslūs
·        asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti
·        duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus
·        Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 str. 1 d., jei duomenų valdytojo teisėti interesai nėra viršesni už Jūsų interesus
Perkelti savo asmens duomenis BDAR 20 str.

 

Kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis
Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių BDAR 21 str. Kai duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad:
·        duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba,
·        siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus
Teisė atšaukti sutikimą BDAR 7 str. 3 d. Kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs galite bet kada jį atšaukti
Teisė pateikti skundą BDAR 77 str. Kai manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai, neįgyvendiname arba netinkamai įgyvendiname Jūsų teises, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt)

 

Bendrovė, gavusi prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo kreipimosi dienos, įsipareigoja pateikti atsakymą bei atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti, kodėl atsisako juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Bendrovė informuos Jus apie tokį pratęsimą ir jo priežastis.

Jeigu nebenorite, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar turite bet kokį kitą prašymą ar nurodymą, susijusį su Jūsų teisių įgyvendinimu ar asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus el. pašto adresu klientuaptarnavimas@splius.lt.

7.1. Kam mes naudojame slapukus?

Mes nenaudojame su slapukais susijusios informacijos Jums asmeniškai identifikuoti. Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai gali būti naudojami šiems tikslams pasiekti:

 • slapukus naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums;
 • slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis;
 • slapukus taip pat naudojame statistinės analizės tikslais, norėdami žinoti kaip svetainės lankytojai naudoja mūsų svetainę ir ką joje vertėtų tobulinti, vystyti.

7.2. Ar slapukais surinktus asmens duomenis perduodate tretiesiems asmenims?

Jūsų nuasmenintus naršymo duomenis, pagal kuriuos, negalima nustatyti Jūsų tapatybės ir susieti šių duomenų su Jumis, galime perduoti savo partneriams, teikiantiems reklamos paslaugas. Norime Jus patikinti, kad mes nenaudosime ir jokiai trečiajai šaliai neleisime naudoti statistinės analizės priemonės tam, kad atsektų ar rinktų bet kokią informaciją, leidžiančią nustatyti mūsų svetainės lankytojų tapatybę.

7.3. Kokių rūšių slapukus mes naudojame?

Mūsų Internetinėje svetainėje gali būti naudojami šių rūšių slapukai:

Slapukų rūšis Kodėl naudojami?
Pagal atliekamą funkciją:  
Būtinieji slapukai Šie slapukai leidžia atlikti pagrindines funkcijas ir tokius būdu užtikrinti tinkamą svetainės veikimą (t. y. puslapio navigaciją ir prieigą prie saugių svetainės sričių). Šie slapukai yra naudojami privalomai ir jiems naudoti nereikia Jūsų sutikimo, kadangi be jų Internetinė svetainė tinkamai nefunkcionuotų.
Analitiniai/statistiniai slapukai Naudojant šiuos slapukus yra renkama anoniminė informacija bei teikiama jos ataskaita, kuria remiantis Internetinės svetainės valdytojas gali sužinoti, kaip lankytojai naudojasi Internetine svetaine. Šiems slapukams naudoti yra reikalingas Jūsų sutikimas, kurį galite bet kada atšaukti.
Reklaminiai slapukai Šie slapukai naudojami pateikti suasmenintą reklamą, pagrįstą jūsų naršymo veiksmais, ir yra skirti optimizuoti bei pagerinti internetinės svetainės reklamų efektyvumą, užtikrinant, kad Jums pateikiama medžiaga būtų įdomi ir aktuali. Šiems slapukams naudoti yra reikalingas Jūsų sutikimas, kurį galite bet kada atšaukti.
Funkciniai slapukai Šie slapukai leidžia Internetinei svetainei įsiminti informaciją,  nuo kurios priklauso jos veikimas ir išvaizda (pavyzdžiui, lankytojo pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate). Šiems slapukams naudoti yra reikalingas Jūsų sutikimas, kurį galite bet kada atšaukti.
Pagal slapuko sukūrimo vietą:  
Pirmųjų šalių slapukai Nustatomi mūsų Internetinėje svetainėje.
Trečiųjų šalių slapukai Jie kuriami kitų interneto svetainių, kurioms priklauso tam tikras svetainės, kurioje lankotės, rodomas turinys (pavyzdžiui, „Google“). Šiais slapukais yra fiksuojamas Jūsų apsilankymas mūsų svetainėje ir tai ką jūs žiūrėjote, kad vėliau mūsų partneriai galėtų Jums pateikti aktualią informaciją klausimais, kuriais Jūs jau domėjotės. Mes neturime prieigos prie trečiųjų šalių naudojamų slapukų ir pateikiame tik mums žinomą informaciją. Detaliau apie trečiųjų asmenų naudojamus slapukus galite sužinoti susipažinęs (-usi) su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika.
Pagal galiojimo trukmę:  
Sesijos slapukai Jie yra ištrinami iš jūsų kompiuterio ar kito įrenginio uždarius naršyklę.
Ilgalaikiai slapukai Jie saugomi tol, kol baigiasi jų veikimo laikas. Šie slapukai naudojami informacijai tarp naršymo Internetinėje svetainėje sesijų saugoti (pavyzdžiui, apie pasirinktas Internetinės svetainės nuostatas).

 

7.4. Kokius slapukus mes naudojame?

Mūsų Internetinėje svetainėje yra naudojami šie slapukai:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Slapuko rūšis Galiojimo pabaiga
nitroCachedPage splius.lt Šis slapukas reikalingas talpyklos (ang. cache) funkcijai užtikrinti. Talpyklos funkcija naudojama siekiant optimizuoti atsako tarp naudotojo ir svetainės laiką Būtinasis Sesija
_grecaptcha gstatic.com Šis slapukas skirtas žmonėms ir robotams atskirti Būtinasis Nuolatinis
rc::a
rc::d-15#
rc::f
rc::b Sesija
rc::c
CONSENT youtube.com Šis slapukas naudojamas, siekiant nustatyti ar lankytojas sutiko su rinkodaros slapukų kategorija Funkcinis 2 metai
VISITOR_PRIVACY_METADATA 180 dienų
__eConsent eskimi.com 30 dienų
CookieConsent splius.lt 1 metai
trx_addons_is_retina splius.lt Šis slapukas reikalingas nustatyti, kokiu įrenginiu naudotasi norint pasiekti svetainę. Tai leidžia atitinkamai sukonfigūruoti internetinę svetainę Funkcinis 1 metai
remote_sid Youtube Šis slapukas skirtas Youtube vaizdo įrašų turinio įgyvendinimui ir funkcionalumui svetainėje užtikrinti Funkcinis Sesija
g.gif pixel.wp.com Šis slapukas registruoja statistinius duomenis, susijusius su naudotojo apsilankymais svetainėje (pvz., apsilankymų skaičių, vidutinį svetainėje praleistą laiką ir įkeltus puslapius), kad būtų galima struktūrizuoti tikslines internetinės svetainės vartotojų grupes bei pritaikyti reklamą Statistinis Sesija
td googletagmanager.com
__eP eskimi.com 14 dienų
_ga Google Analytics Šis slapukas skirtas identifikuoti unikalius lankytojus ir analizuoti duomenimis apie internetinės svetainės lankytojo elgseną Statistinis 2 metai
_ga_#
_gat 1 diena
_gid 1 diena
collect Sesija
yt.innertube::nextId Youtube Šis slapukas skirtas registruoti vartotojo peržiūrėtų vaizdo įrašų statistiką Statistinis Nuolatinis
LAST_RESULT_ENTRY_KEY Youtube Šis slapukas naudojamas naudotojo sąveikai su įterptu Youtube vaizdo įrašu stebėti  

Reklaminis

 

Sesija
nextId
requests
yt-remote-cast-available Sesija
yt-remote-cast-installed
yt-remote-fast-check-period
yt-remote-session-app
yt-remote-session-name
yt-remote-connected-devices Nuolatinis
yt-remote-device-id
YtIdbMeta#databases
TESTCOOKIESENABLED 1 diena
lastExternalReferrerTime Facebook Šis slapukas skirtas nustatyti, kaip naudotojas pasiekė svetainę, registruodamas paskutinį URL adresą Reklaminis Nuolatinis
lastExternalReferrer Facebook
ads/ga-audiences Google AdWords Šis slapukas naudojamas pakartotinai pritraukti lankytojus, kurie gali virsti klientais pagal lankytojo elgseną interneto svetainėje Reklaminis Sesija
__eDId eskimi.com Šis slapukas skirtas rinkti duomenis apie lankytojų elgseną ir sąveiką, siekiant optimizuoti svetainę ir pateikti tinkamesnę reklamą Reklaminis 30 dienų
_fbp Facebook Šis slapukas naudojamas tam, kad mūsų skelbimai Facebook socialiniame tinkle atitiktų vartotojų poreikius ir nebūtų erzinantys. Meta Pixel pagalba galime stebėti  savo skelbimų Facebook tinkle efektyvumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais, matydami, ar vartotojai buvo nukreipti į mūsų svetainę spustelėjus skelbimą Facebook tinkle.

 

Daugiau informacijos apie tai, kaip Facebook tvarko Jūsų asmens duomenis, įskaitant teisinį pagrindą bei duomenų subjektų teises, rasite čia.

Reklaminis 3 mėnesiai

 

7.5. Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Apsilankius mūsų Internetinėje svetainėje, Jūsų įrenginyje yra įdiegiami tik būtinieji slapukai. Tiksliniai, funkciniai bei statistiniai slapukai gali būti įdiegti tik su Jūsų sutikimu, juos pasirinkus slapukų skydelyje.

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti.  Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Atkreipkite dėmesį, kad slapukų blokavimas gali lemti Internetinės svetainės modifikacijas, kurios gali sutrikdyti sklandų naudojimąsi Internetine svetaine (pvz., gali būti pilnai neatliekamos visos svetainės funkcijos, panaikinti buvę nustatymų parametrai ir pan.).

8. Ką turiu žinoti apie šios Privatumo politikos pakeitimus?

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti savo Privatumo politiką, todėl turėtumėte periodiškai tikrinti šioje Internetinėje svetainėje skelbiamą Privatumo politiką. Tolesnis Jūsų naudojimasis Internetine svetaine po to, kai šiame puslapyje paskelbsime bet kokius Privatumo politikos pakeitimus, reiškia, kad Jūs su jais susipažinote.

9. Kaip galiu su Jumis susisiekti?

Jeigu dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų bet kokių klausimų, prašymų ar nusiskundimų, maloniai prašome kreiptis į mus elektroninio pašto adresu klientuaptarnavimas@splius.lt.