„Splius“ siūlo Wi-Fi sprendimus įmonėms, viešbučiams, kavinėms, mokykloms, ofisams, kurie ne tik leidžia išplėsti interneto tinklą jūsų pageidaujamose patalpose, bet ir garantuoja jo saugumą, patikimumą, užtikrina Jūsų darbuotojų ar klientų, naudojančių nešiojamuosius kompiuterius ar išmaniuosius įrenginius, pilnavertį darbą. Ryšys viešbutyje, ofise ar sporto centre bus toks pat nepriekaištingas, lyg naudotumėte laidinę technologiją. „Splius“ Wi-Fi sprendimais verslui naudojasi ligoninės, prekybos centrai, mokyklos, sporto kompleksai, viešbučiai bei daugybė biurų.

„Splius“ suprojektuos tinklą taip, kad visoje pageidaujamoje teritorijoje būtų maksimaliai greitas ir patikimas Wi-Fi ryšys, kuriam galimi skirtingi prisijungimai: vieni skirti Jūsų klientams, jog galėtų naudotis nemokamu Wi-Fi, kaip pavyzdžiui, ligoninėse, viešbučiuose, o kitas, skirtas Jūsų įmonės darbuotojų vidiniam naudojimui.

„Splius“ bevielės technologijos sprendimų kokybę palaiko:

  • monitoringo sistema, kurios pagalba fiksuojamas įrenginių darbas ir įvykus nesklandumams, būtų gautas automatinis pranešimas apie gedimą techniniame aptarnavimo centre ir tai leistų nedelsiant imtis veiksmų;
  • visas tinklas valdomas nuotoliniu būdu, kurio pagalba atliekama tinklo diagnostika, fiksuojama jo apkrova.
  • „Splius“ technologiniai sprendimai numatyti taip, jog dėl vieno ar kito įrenginio gedimo Jūsų patalpose darbą maksimaliai perimtų kiti esantys įrenginiai ir ryšys nedingtų.

Vaizdo stebėjimo paslauga Jūsų saugumui

Videoapsauga – puiki priemonė apsaugoti savo turtą ir / ar kontroliuoti savo įstaigos ar įmonės darbo proceso eigą.

Žiūrėti vaizdo stebėjimo planus